หน้าแรก เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ภาพกิจกรรม
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ประธานสโมสรนักศึกษา
บริการนักศึกษา
 
 
 
 
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์. 0-5526-7103