Add a slogan or feature here...
Add a slogan or feature here...

แนะนำสาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกขึ้นในปีพ.ศ. 2556 และเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาให้ความสนใจเรียนจำนวน 12 คน
วิชาที่น่าใจ ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจค้าปลีก การบริหารการจัดซื้อและการบริหารสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก การจัดการแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน การส่งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก
แนวทางการประกอบอาชีพ : นักวิชาเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจค้าปลีก พนักงานฝ่ายสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ พนักงานออกแบบและตกแต่งร้านค้าปลีก พนักงานธุรกิจค้าปลีกในระบบ ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Consumer Behavior for Retail Business


บทบาทและความสำคัญของผู้บริโภค ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ความสำคัญของการวิจัยผู้บริโภควัฒนธรรม ชั้นทางสังคม ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ลำดับขั้นความต้องการ การจูงใจและความเกี่ยวข้อง การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพ การประมวลสารสนเทศของผู้บริโภค ประเภทการตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค

การจัดการแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน

Merchandising Display and Store Decorations


หลักในการจัดแสดงสินค้า และการตกแต่งร้าน ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าวต่อผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน ทั้งในด้านแสง สี เสียง และภาพให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าและการเอื้อต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า รวมถึงการใช้พื้นที่ในการจัดแสดงสินค้าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด และแนวโน้มของการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้านในอนาคต

การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบมีและไม่มีหน้าร้าน
Store and Non Store Based Retail Business Management


ประเภทของธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน นโยบายร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน การเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน รูปแบบร้านค้าปลีกไม่มีหน้าร้าน พฤติกรรมลูกค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน ความแตกต่างระหว่างร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน และไม่มีหน้าร้าน แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Information and Communication


แนวคิดและเครื่องมือที่จำเป็นต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการค้าปลีกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในการค้าปลีก เน้นการพัฒนากลยุทธ์ การบริหารและการปฏิบัติการ โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการค้าปลีก แนวความคิดเกี่ยวกับ B-to-B , B-to-C , B-to-E การจัดการโซ่อุปทานบนอินเตอร์เน็ต การวิเคราะห์เว็บไซต์และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีทางการค้าปลีก รวมทั้งการทำการตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีค้าปลีก

4 สิงหาคม 2560

ภาพบรรยากาศการจับสายรหัส และบัดดี้ของเด็กๆสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รหัส 60 บรรยากาศอบอุ่นมากๆคะ
Read More »

29 กรกฏาคม 2560

ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองที่น่ารักและน้องนักศึกษา รหัส 60 ทุกท่าน กับการประชุมผู้ปกครองสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นการประชุมที่อบอุ่นมากคะๆ ดีใจนะคะที่เราได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว 
Read More »

14 กรกฏาคม 2560

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับนักศึกษาสาขาการบัญชี เข้าร่วมแข่งขัน Pitching ในโครงการ Startup Thailand league ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ภายใต้ชื่อ ทีม Hos Quicker ซึ่งนำเสนอแอพลิเคชั่นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความรวดเร็วในการจองคิวการรักษาที่โรงพยาบาล
Read More »

24 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ร่วมทีมกับนักศึกษาจากสาขาการตลาด และสาขาบัญชี เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2017 : Chiang Mai : Creative Valley แอดมินนำภาพบรรยากาศมาฝากนะคะ รุ่นพี่สาขานี้เขาเก่งๆกันทุกคน แอดมินเป็นกำลังใจให้ทุกทีมนะคะ สู้ๆคะ
Read More »

คณะวิทยาการจัดการจัดการ

เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์&โทรสาร.0-5526-7013

Facebook:https://goo.gl/bdiyz3

Sample Content

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Get in Touch

 • Phone:
  (123) 456 7890 / 456 7891
 • Email:
  info@yourdomain.com
 • Address:
  123 Street
  12345 City, State
  Country