ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
อัพโหลด: 9/8/2561, 15:43:30
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหน่วยลงคะแนนเลือก แนวปฏิบัติ วัน เวลาในการลงคะแนนเลือก และการนับคะแนนเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อัพโหลด: 9/8/2561, 15:42:38
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ
อัพโหลด: 9/8/2561, 15:40:45
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม>>>>>>> ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (มกราคม - พฤษภาคม 2561)
อัพโหลด: 9/7/2561, 11:12:23
แจ้งนักศึกษาปี3(รหัส58)ทุกท่าน....ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ เทอม3/2560
อัพโหลด: 1/7/2561, 15:40:43
 
   
 
กิจกรรมก้าวแรก...สู่บัณฑิตพิบูลสงคราม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อัพโหลด: 9/8/2561, 16:33:01
เรียนนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำงานอะไรได้บ้าง?
อัพโหลด: 28/5/2561, 09:04:55
THEMES BIG ARTS BIG CIMEMA
อัพโหลด: 11/4/2561, 09:24:54
   
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103