สถานที่ฝึกประสบการณ์ทางเศรษฐศาสตร์นักศึกษารหัส 60 ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 63 - 26 ก.พ. 64
อัพโหลด: 7/11/2563, 14:06:32
สอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 1/2563 (วันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2563)
อัพโหลด: 13/9/2563, 13:22:33
นักศึกษาชั้นปี 4 สามารถเข้าฝึกงานระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 63 - 26 เม.ย. 64 (รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อัพโหลด: 13/9/2563, 13:17:24
นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสามารถใช้ Econ Co-working Space ได้แล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
อัพโหลด: 13/9/2563, 13:05:57
 
 
โครงการสัมมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563
อัพโหลด: 13/9/2563, 14:03:18
แนะนำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อัพโหลด: 13/9/2563, 13:56:26
แนวคิดนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล
อัพโหลด: 23/6/2557, 10:51:33
 
 
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103